กรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์
จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐
ณ อาคารสถาพร แหล่งกีฬา พล.ม.๒ รอ. (พื้นที่จังหวัดสระบุรี)
โดยมี พันเอก อาจิณ ปัทมจิตร ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีฯ
พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา
และประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
   
กองทัพบก
โดย กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
(กรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์ และหน่วยขึ้นตรง) ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ดำเนินโครงการ ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน ตามนโยบายของกองทัพบก
และได้กระทำพิธีปิดโครงการฯ
โดย นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานในพิธี
ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ตำบลบ้านลำ
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
   
พันเอก หม่อมหลวง ประวีร์ จักรพันธุ์
ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์ฯ พร้อมกำลังพลและครอบครัว ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา บริษัทเอกชน และประชาชน ในพื้นที่ กระทำพิธีเปิด "โครงการ ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน" โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน ๑๐,๐๐๐ ต้น ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น เขตตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
   

ฝ่ายธุรการและกำลังพล
ฝ่ายการข่าว
ฝ่ายยุทธการและการฝึก
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
ฝ่ายกิจการพลเรือน
นายทหารฝ่ายการเงิน
นายทหารฝ่ายการแพทย์
อนุศาสนาจารย์
นายทหารแผนที่
นายทหารพระธรรมนูญ
กองร้อยกองบังคับการ
คำสั่งแต่งตั้งยศ กองร้อยเครื่องยิงหนัก
บำเหน็จประจำปี ต.ค. ๖๐ กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ฯ
คำสั่งบำเหน็จและปรับ น. กองพันทหารม้าที่ ๒๓ รักษาพระองค์
คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร กองพันทหารม้าที่ ๒๔ รักษาพระองค์
คำสั่งปรับย้ายนายทหารประทวน
เงินประจำตำแหน่ง กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ
ราชกิจนานุเบกษาและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ฯ
แก้ไขและยกเลิกคำสั่งกองทัพบก
มณฑลทหารบกที่ ๑๘
ศูนย์การทหารม้า
โรงพยาบาลค่ายอดิศร


กรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์
เลขที่ ๔๗ หมู่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๒ ๕๓๗๙ โทรสาร ๐ ๓๖๒๒ ๕๓๘๐